TAJNOST

Kao i mnoga druga udruženja, ono svoje unutrašnje aktivnosti smatra privatnom stvari svojih članova.
Ne postoji nikakva tajna u pogledu njegovih ciljeva i principa, koji se mogu pročitati na ovom veb-sajtu.
Tajne slobodnog zidarstva povezane su sa njegovim tradicionalnim načinima prepoznavanja. Njegovi obredi su privatnog karaktera.
U svakodnevnom govoru malo je toga što se ne može raspravljati o slobodnom zidarstvu. U istražnom postupku slobodni zidari su slobodni i ponosni da priznaju svoje članstvo.

[PREUZMI KOMPLETAN INFORMATOR
SLOBODNO ZIDARSTVO]

GRAĐANSKE DUŽNOSTI

Građanske dužnosti slobodnog zidara moraju uvek biti iznad bilo koje obaveze prema drugim slobodnim zidarima i svaki pokušaj da se zaštiti slobodni zidar koji se ponašao nečasno ili nezakonito ili omogućio nepošteno sticanje drugom slobodnom zidaru suprotan je ovoj primarnoj dužnosti.

LIČNE ILI POSLOVNE TEŠKOĆE

Ako bi bilo moguće dokazati da se svaki lični neuspeh ili poslovne teškoće mogu pripisati ‘masonskom uticaju’, masonska vlast bi ozbiljno uzela u obzir ovu činjenicu, jer bi ona bila suprotna principima Slobodnog Zidarstva.

KORIŠĆENJE ČLANSTVA

Slobodni zidar ne sme koristiti svoje članstvo za promociju svog ili tuđeg posla, profesionalnih ili ličnih interesa. Ovo se direktno ili indirektno stavlja do znanja nekoliko puta na početku karijere, tako da se nijedan slobodni zidar ne može pretvarati da to ne zna. Masonske aktivnosti slobodnog zidara koji prekrši ovo pravilo biće obustavljene ili će čak biti isključen.

PORODICA

Ne treba dozvoliti da slobodno zidarstvo pokvari porodične i druge veze, oduzimajući članu previše vremena ili novca ili navodeći na ponašanje koje bi na bilo koji način bilo u sukobu sa njihovim interesima.

PRINCIPI SLOBODNOG ZIDARSTVA

Principi slobodnog zidarstva ni na koji način se ne kose sa građanskim obavezama članova, kako na poslu, tako i u privatnom ili javnom životu, nego, suprotno tome, treba da ih podstaknu na ispunjavanje javnih i privatnih obaveza. Dakle, nema sukoba interesa između obaveza člana slobodnog zidarstva i njegovih javnih obaveza. Ako postoji saznanje ili indicija o stvarnom ili potencijalnom sukobu obaveza ili interesa, potrebno je to objaviti.

S vremena na vreme može biti mudro oprezno otkriti članstvo da bi se izbeglo ono što drugi pogrešno drže da je potencijalni sukob ili predrasuda. Ovo ipak mora biti stvar pojedinačne procene.

SLOBODNO ZIDARSTVO I DRUŠTVO

Svakom članu treba da bude sasvim jasno da ga njegovo članstvo ni na koji način ne oslobađa dužnosti da ispunjava svoje obaveze prema društvu u kojem živi. Dužnost novog člana zahteva od njega primerno ispunjavanje građanskih obaveza; ove obaveze tiču se njegovog privatnog, javnog, poslovnog i profesionalnog života.

POŠTOVANJE ZAKONA

 

Slobodno zidarstvo zahteva od svojih članova poštovanje zakona svake zemlje u kojoj živi i radi.

TRI VELIKA PRINCIPA

Bratska ljubav – Svaki pravi slobodni zidar pokazaće toleranciju i poštovanje prema mišljenju drugih i ponašaće se ljubazno i sa razumevanjem prema svojim kolegama.
Pomoć – Slobodni zidari se uče da budu milosrdni i da brinu ne samo o sebi, nego i o zajednici kao celini, kako milosrdnim davanjima, tako i dobrovoljnim naporima i delima kao pojedinci.
Istina – Slobodni zidari bore se za istinu, postavljajući visoke moralne standarde i stremeći njihovom dostizanju u svojim vlatitim životima.
Slobodni zidari veruju da ovi principi predstavljaju put dostizanja viših standarda u životu.