SLOBODNO ZIDARSTVO

Slobodno zidarstvo jedno je od najstarijih svetskih sekularnih bratskih društava. Slobodno zidarstvo je udruženje ljudi sa visokim moralnim i duhovnim vrednostima. Članovi se uče pravilima kroz rituale, čuvajući forme u kojima se koriste masonski kostimi i predmeti kao alegorijske smernice. Važna kvalifikacija za pristup i održavanje članstva je verovanje u Vrhovno Biće.
Članstvo je otvoreno za ljude svake rase i religije, koji ispunjavaju ovu bitnu kvalifikaciju i koji imaju dobru reputaciju. Misija Saveza Ujedinjene Velike Lože Srbije je da povežemo i učvrstimo Bratske odnose sa Ložama u zemlji i svetu, koje regularno rade po Masonskim načelima i principima Andersonove konstitucije. Želimo da doprinesemo potpunoj harmonizaciji masonskog pitanja u Srbiji, i pomognemo kao patriote državi u kojoj živimo, na dobrobit svih građana.

TRI VELIKA PRINCIPA


Bratska ljubav – Svaki pravi slobodni zidar pokazaće toleranciju i poštovanje prema mišljenju drugih i ponašaće se ljubazno i sa razumevanjem prema svojim kolegama.
Pomoć – Slobodni zidari se uče da budu milosrdni i da brinu ne samo o sebi, nego i o zajednici kao celini, kako milosrdnim davanjima, tako i dobrovoljnim naporima i delima kao pojedinci.
Istina – Slobodni zidari bore se za istinu, postavljajući visoke moralne standarde i stremeći njihovom dostizanju u svojim vlatitim životima.
Slobodni zidari veruju da ovi principi predstavljaju put dostizanja viših standarda u životu.

SLOBODNO ZIDARSTVO I DRUŠTVO


Svakom članu treba da bude sasvim jasno da ga njegovo članstvo ni na koji način ne oslobađa dužnosti da ispunjava svoje obaveze prema društvu u kojem živi. Dužnost novog člana zahteva od njega primerno ispunjavanje građanskih obaveza; ove obaveze tiču se njegovog privatnog, javnog, poslovnog i profesionalnog života.

POŠTOVANJE ZAKONA

 

Slobodno zidarstvo zahteva od svojih članova poštovanje zakona svake zemlje u kojoj živi i radi.

PRINCIPI SLOBODNOG ZIDARSTVA


Principi slobodnog zidarstva ni na koji način se ne kose sa građanskim obavezama članova, kako na poslu, tako i u privatnom ili javnom životu, nego, suprotno tome, treba da ih podstaknu na ispunjavanje javnih i privatnih obaveza. Dakle, nema sukoba interesa između obaveza člana slobodnog zidarstva i njegovih javnih obaveza. Ako postoji saznanje ili indicija o stvarnom ili potencijalnom sukobu obaveza ili interesa, potrebno je to objaviti.

S vremena na vreme može biti mudro oprezno otkriti članstvo da bi se izbeglo ono što drugi pogrešno drže da je potencijalni sukob ili predrasuda. Ovo ipak mora biti stvar pojedinačne procene.

KORIŠĆENJE ČLANSTVA


Slobodni zidar ne sme koristiti svoje članstvo za promociju svog ili tuđeg posla, profesionalnih ili ličnih interesa. Ovo se direktno ili indirektno stavlja do znanja nekoliko puta na početku karijere, tako da se nijedan slobodni zidar ne može pretvarati da to ne zna. Masonske aktivnosti slobodnog zidara koji prekrši ovo pravilo biće obustavljene ili će čak biti isključen.

PORODICA

Ne treba dozvoliti da slobodno zidarstvo pokvari porodične i druge veze, oduzimajući članu previše vremena ili novca ili navodeći na ponašanje koje bi na bilo koji način bilo u sukobu sa njihovim interesima.

GRAĐANSKE DUŽNOSTI


Građanske dužnosti slobodnog zidara moraju uvek biti iznad bilo koje obaveze prema drugim slobodnim zidarima i svaki pokušaj da se zaštiti slobodni zidar koji se ponašao nečasno ili nezakonito ili omogućio nepošteno sticanje drugom slobodnom zidaru suprotan je ovoj primarnoj dužnosti.

LIČNE ILI POSLOVNE TEŠKOĆE

Ako bi bilo moguće dokazati da se svaki lični neuspeh ili poslovne teškoće mogu pripisati ‘masonskom uticaju’, masonska vlast bi ozbiljno uzela u obzir ovu činjenicu, jer bi ona bila suprotna principima Slobodnog Zidarstva.

TAJNOST


Kao i mnoga druga udruženja, ono svoje unutrašnje aktivnosti smatra privatnom stvari svojih članova.
Ne postoji nikakva tajna u pogledu njegovih ciljeva i principa, koji se mogu pročitati na ovom veb-sajtu.
Tajne slobodnog zidarstva povezane su sa njegovim tradicionalnim načinima prepoznavanja. Njegovi obredi su privatnog karaktera.
U svakodnevnom govoru malo je toga što se ne može raspravljati o slobodnom zidarstvu. U istražnom postupku slobodni zidari su slobodni i ponosni da priznaju svoje članstvo.

[PREUZMI KOMPLETAN INFORMATOR
SLOBODNO ZIDARSTVO]

ISTORIJAT
SLOBODNOG ZIDARSTVA U SRBIJI

U 18. veku slabljenjem apsolutizma, Slobodno zidarstvo nastavilo je svoj razvoj po celoj Evropi. U to vreme nastale su lože u Beogradu, Vidinu i Vlaškoj, koje su bile u međusobnoj vezi i sporazum, te činile Savez. Za ložu u Beogradu je nepoznato koje godine je osnovana, pod kojim imenom, na kom jeziku je rađeno. Ali se zna da su Savezu pripadali beogradski vezir Hadži-Mustafa-Paša (zvani srpska “Majka”), mitropolit beogradski Metodije, vojvoda Janko Katić, Petar Ičko, braća Čardaklije, grčki patriot Riga iz Fere.
Mitropolit Stratimirović, koji je duboko potaknut principima masonskog Bratstva, kojem je pripadao, osnovao je 1791.godine Karlovačku gimnaziju, koja je bila inspiracija mnogim intelektualcima i naprednijim ljudima tog doba da se približe i učlane u Bratstvo, čime je započeo proces širenja u Srbiji. Nakon oslobođenje Srbije početkom 19. veka mnogi Masoni, srbi iz južne Ugarske su kao patrioti dolazili u Srbiju da pomognu u formiranju državnih organa,pisanju zakona,obrazovanju pravosuđa, prosvete ,kulture i drugih institucija.
[PREUZMI KOMPLETAN ISTORIJAT]

POZNATI SRPSKI MASONI

RIGA IZ FERE

Riga iz Fere (1757 — 1798) bio je mason, grčki revolucionar, pesnik, nacionalni heroj, prethodnik i prva žrtva ustanka protiv Osmanskog carstva. Svojim pesmama izazvao je revolucionarni žar u Grčkoj pišući o okru...

KNEZ MIHAILO OBRENOVIĆ

Mihailo Obrenović mason i knez Srbije, čijim je zalaganjem Srbija diplomatskim putem 1867. os Turske preuzela upravu nad preostalim utvrđenim gradovima (Beograd, Smederevo, Šabac, Kladovo i ranije Užice i Soko) i is...

VUK STEFANOVIĆ KARADŽIĆ

Vuk Stefanović Karadžić (1787 — 1864) bio je srpski filolog, reformator srpskog jezika, sakupljač narodnih umotvorina i pisac prvog rečnika srpskog jezika. Vuk je najznačajnija ličnost srpske književnosti prve ...

KRALJ PETAR PRVI KARAĐORĐEVIĆ

Kralj Petar Prvi Karađorđević bio je vrhovni komandant srpske vojske u Balkanskim ratovima. Zbog starosti je 24. juna 1914. preneo kraljevska ovlašćenja na prestolonaslednika Aleksandra. Pošto je bio kralj Srbije t...

DOSITEJ OBRADOVIĆ

Dositej Obradović mason, filozof i prosvjetitelj. Smatra se jednim od najvažnijih predstavnika srpskog i južnoslovesnkog prosvjetiteljstva. Školovao se za kaludjera, ali je napustio taj poziv i krenuo na putovanja po...

STEVAN STOJANOVIĆ MOKRANJAC

Stevan Stojanović Mokranjac mason, melograf, klasik srpske muzike, i njena najistaknutija ličnost na prelazu iz XIX u XX vek, rodom iz Negotina. Zaslužan je i za uvođenje srpskog nacionalnog duha u umetničku muziku....

MIHAJLO PUPIN

Mihajlo Pupin mason, naučnik, pronalazač, profesor na Univerzitetu Kolumbija, nosilac jugoslovenskog odlikovanja Beli orao Prvog reda i počasni konzul Srbije u SAD. Dobitnik Pulicerove nagrade i jedan od osnivača i p...

IVO ANDRIĆ

Ivo Andrić (Dolac, 1892 — Beograd, 1975) bio je srpski mason, književnik i kraljevski diplomata. Član je lože "Preporođaj" i dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1961. za roman “Na Drini ćuprija”....

PROTA MATEJA NENADOVIĆ

Prota Mateja Nenadović (1777 — 1854) bio je vojvoda u Prvom srpskom ustanku, osnivač i predsednik Praviteljstvujuščeg sovjeta i diplomata. Uspostavio je prve diplomatske kontakte ustanika sa stranim državama (Rusi...

PETAR II PETROVIĆ NJEGOŠ

Petar II Petrović Njegoš (1813 - 1851) bio je pesnik, episkop i vladar. Udario je temelje moderne crnogorske države uspostavljanjem organa vlasti: Senata, Gvardije i Perjanika i uvođenjem plaćanja poreza. Objedinio ...

ŽIVOJIN MIŠIĆ

Živojin Mišić (Struganik, 1855 - Beograd, 1921) bio je srpski i jugoslovenski mason, vojvoda (maršal), učesnik svih srpskih ratova (1876 - 1878). Jedan od najbriljantnijih srpskih vojskovođa Prvog svetskog rata....

ĐORĐE VAJFERT

Đorđe Vajfert (1850 – 1937)  srpski mason, industrijalac nemačkog porekla, rodom iz Pančeva, guverner Narodne banke Srbije, a kasnije i Jugoslavije. Osnivač je modernog rudarstva Srbije i veliki dobrotvor, vlasni...

DJORDJE WEIFERT

Djordje Weifert (1850 – 1937) Serbian mason, industrialist of German origin, Governor of the National Bank of Serbia, and later Yugoslavia. He is the founder of the modern mining industry of Serbia and a great bene...

ŽIVOJIN MIŠIĆ

Živojin Mišić (Struganik, 1855 – Belgrade, 1921) was a Serbian and Yugoslav mason, duke (marshal), participant of all Serbian wars (1876 – 1878). One of the most brilliant Serbian military leaders of the F...

PETAR II PETROVIC NJEGOŠ

Peter II Petrović Njegoš (1813 – 1851) was a poet, bishop and ruler. He layed the foundations of modern Montenegrin state by establishing authorities: Senate, Guardian and Perjanika and introducing tax payments. ...

PROTA MATEJA NENADOVIĆ

Prota Mateja Nenadović (1777 – 1854) was the Duke in the First Serbian Uprising, the founder and president of the Sovereign Council and a diplomat. He established the first diplomatic contacts of the Rebels with f...

IVO ANDRIĆ

Ivo Andric (Dolac, 1892 – Belgrade, 1975) was a Serbian mason, writer and royal diplomat. He was a member of the Lodge “Preporođaj” and the winner of the Nobel Prize for Literature in 1961 for the nove...

MIHAJLO PUPIN

Mihailo Pupin mason, scientist, inventor, professor at the University of Columbia, bearer of Yugoslavian Decorations of the White Eagle of the First Order, and Honorary Consul of Serbia in the United States. Winner of th...

STEVAN STOJANOVIC MOKRANJAC

Stevan Stojanovic Mokranjac mason, melograph, classic Serbian music, and her most prominent figure on a transition from the 19th century to the 20th century, a native of Negotin. He is also credited with the introduction...

DOSITEJ OBRADOVIĆ

Dozite Obradovic – Mason, philosopher and educator. He is considered one of the most important representatives of the Serbian and South Slavic Enlightenment. He studied for the Master, but he abandoned the call and...

KING PETAR THE FIRST KARADJORDJEVIĆ

King Petar Prvi Karađorđević was the supreme commander of the Serbian army in the Balkan Wars. Due to his age, un June 24, 1914, he transferred the royal powers to Crown Prince Alexander. Since he was king of Serbia d...

VUK STEFANOVIĆ KARADŽIĆ

Vuk Stefanović Karadžić (1787 – 1864) was a Serbian philologist, a Serbian language reformer, a collector of folk sayings and a writer of the first dictionary of the Serbian language. Vuk is the most important p...

KNEZ MIHAILO OBRENOVIĆ

Mihailo Obrenovic, Mason and prince of Serbia, with whose efforts through diplomatic channels in 1868 Serbia gained the administration of the remaining fortified cities (Belgrade, Smederevo, Šabac, Kladovo and earlier U...

RIGA FROM FERA

Riga from Fera (1757 – 1798) was a Mason, a Greek revolutionary, poet, national hero, predecessor and the first victim of the uprising against the Ottoman Empire. With his songs he ignited a revolutionary passion i...

VELIKA LOŽA

Tela UVLS: Skupština, Veliki Majstor, Veliko Veće, Upravno Veće, Loža Velikih Oficira, Sud Časti
Loža Velikih Oficira: Veliki Majstor, Zamenik Velikog Majstora, Pomoćnici Velikog Majstora, Veliki Oficiri.
Organi UVLS: Veliki Sekretarijat i Odbori za: nauku, međunarodne odnose, strateško planiranje, humanitarne aktivnosti, rituale, prijem i povišenje nagrada, propise, obrazovanje, privredu, zdravstvo, sigurnost, ekologiju, kulturu, komunikacije i informisanje, finansije i imovinu, literarni odbor.LOŽE

Pobratim

Or. Beograd

Hram

Or. Beograd

Dunav

Or. Novi Sad

Šumadija

Or. Beograd

Srce Srbije

Or. Kruševac

Pravda

Or. Beograd

Banat

Or. Zrenjanin

Budućnost

Or. Sombor

Mihajlo Pupin

Or. Beograd

Sloga rad i postojanstvo

Or. Beograd

Panonija

Or. Novi Sad

Maksimilijan Vrhovac

Or. Beograd

Istina

Or. Beograd

Svetlost

Or. Beograd

Konstantin

Or. Niš

VESTI I NOVOSTI

Svečana Skupština

Razmišljajući o govoru, u senkama misli, prva pomisao bila je naša Država, jer svi mi ovde koji smo, volimo je i daćemo joj nesebičnu pomoć i u dobru i u zlu. S jedne vremenske distance sama pomisao na Bratstvo, svakom masonu budi i zadnji nervni osećaj nečega sto se ne može rečima opisati već u samoj svojoj tišini samo osetiti. Za strpljenje u životu mora da postoji, vreme za hrabrost i vreme za spremnost, vreme za druge i vreme za samoću, vreme za borbu i vreme za ljubav, vreme za rad i vreme za odmor, vreme za uspeh i vreme za neuspeh, vreme za osmeh i vreme za plač, vreme za suočavanje i vreme za prihvatanje, vreme za sreću i vreme za tugu, vreme za govor i vreme za ćutanje, vreme za žurbu i vreme za čekanje, vreme za dobre i vreme za loše, vreme za prirodu i vreme za nepogodu, i na kraju jedino vreme za strpljenje svih vremena naše Države i našeg Bratskog Lanca. Setimo se našeg genija Nikole Tesle koji je rekao “Svi smo mi jedno. Ljudi su medjusobno povezani nevidljivim silama” , to je naš Bratski Lanac. Lože koje su pod zaštitom Saveza Ujedinjenih Velikih Loža Srbije, bez obzira na versku, nacionalnu, političku ili rasnu pripadnost, zvanje, profesiju ili položaj, primaju i ujedinjuju isključivo poštene, časne, psihofizički zdrave, intelektualno i duhovno jake, verne bratstvu i ostvarene muškarce na dobrom glasu. Svaki čovek koji se prima u Bratstvo polaganjem slobodnozidarske zakletve nad otvorenom Knjigom Svetog Zakona obavezuje se na strogo čuvanje tajne slobodnog zidarstva. Vodjen željom i snagom mora da neguje bratsku čast, ponos, vrline i moral, ljubav, istinu, pravičnost, humanost i čovečnost u društvu. Slobodni zidari su dužni da budu verni i odani zakonima svoje Lože, svoje države i regularnim slobodnozidarskim principima u svetu.

IZDAVAŠTVO

Kontakt